Regulaminy

Podstawy prawne funkcjonowania portalu BridgeSpider:

 

 

Ponadto publikujemy ustalony przez Polski Związek Brydża Sportowego
Regulamin Ogólnopolskich Turniejów Klubowych

 1. Cel organizacji OTK, założenia ogólne
  1. Celem OTK jest uatrakcyjnienie brydża sportowego poprzez włączenie tradycyjnych, małych turniejów klubowych do systemu turniejów symultanicznych Pajączek.
  2. Dodatkowe możliwości Pajączka to organizacja imprez specjalnych, mini mityngów, mistrzostw Polski i innych.
  3. Za zgodą właściwego organu PZBS ostatnim sektorem Pajączka może być sektor elektroniczny grany na platformie BBO,
  4. Przedsięwzięcie Pajączek będzie realizowane z firmą BridgeSpider sp. z o.o., z którą PZBS zawarł porozumienie o partnerskiej współpracy.
 2. Ustalenia techniczne
  1. Turnieje rozgrywane będą w tym samym czasie (dozwolone niewielkie przesunięcia czasowe), na tych samych rozkładach. Po zakończeniu gry wyniki turnieju będą przeliczane łącznie.
  2. Liczba rozdań - Sędzia (organizator) otrzymuje pliki 30-rozdaniowe. W turniejach rozgrywa się od 26 do 30 rozdań (w tym ew. runda z powielaniem).
  3. Turnieje będą rozgrywane na zapis maksymalny, według formuły Neuberga lub na IMP zgodnie z przyjętymi metodami obliczania wyników.
  4. W turnieju na zapis maksymalny wynik pary jest jej wynikiem tylko z rozdań przewidzianych do gry, a więc nie zawiera żadnych wyrównań z tytułu braku pary („pauzy”), powielania itp.
  5. Podstawowe terminy turniejów:
   1. poniedziałek – piątek, godz. 17-18
   2. sobota, godz. 10-11
   3. niedziela, godz. 15-17
   4. jeśli dozwolony, sektor BBO startuje jako ostatni
   5. inne imprezy będą objęte odrębnymi regulaminami.
  6. Wszelkie czynności związane z przystąpieniem danego ośrodka do Pajączka podane będą w odrębnej instrukcji.
  7. Jeden turniej lokalny może zostać zaliczony wyłącznie do jednego turnieju ogólnopolskiego (klasyfikacji) w ramach Pajączka.
 3. Punkty klasyfikacyjne
  1. Punkty klasyfikacyjne (PKL) będą przyznawane zgodnie z pkt. 9 regulaminu klasyfikacyjnego, przy czym możliwe jest inne obliczanie PKLi, korzystniejsze dla uczestników.
  2. Przyjmuje się, że dla turniejów określonych w pkt. 2.B RT wynosi 2.
  3. Ranga turnieju może zostać podwyższona.
 4. Bezpieczeństwo, współpraca z WZBS-ami
  1. Kluby, organizatorzy imprez i inne ośrodki, które chcą uczestniczyć w projekcie Pajączek muszą uzyskać akceptację swojego WZBS-u.
  2. Rejestracja do Pajączka powoduje automatyczne powiadomienie WZBS-u, na terenie którego znajduje się zgłaszający. Jeśli WZBS w przeciągu 72 godzin nie wyrazi sprzeciwu, uznaje się, że akceptacja została udzielona.
 5. Sprawy finansowe i sportowe turniejów lokalnych są regulowane przez stosowne przepisy i organizatora turnieju.
  1. Obsadę sędziowską turnieju uzgadnia organizator z właściwym WZBS.
  2. Opłatę startową do turnieju lokalnego określa organizator turnieju uwzględniając należne zniżki dla członków PZBS.
  3. Opłata centralna zostanie podana w odrębnym komunikacie.
 6. Ustalenia końcowe
  1. W turniejach mają zastosowanie przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego, właściwe regulaminy PZBS oraz niniejszy regulamin.
  2. W sprawach spornych (również nieujętych) w niniejszym regulaminie ostateczne rozstrzygnięcia będzie podejmować sędzia główny wyznaczony przez właściwe komórki PZBS, w tym Wydział Gier.

 

(-) Marian Wierszycki
Przewodniczący WG PZBS
(-) Radosław Kiełbasiński
Prezes PZBS