Regulaminy

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi BridgeSpider - Pajączek, zwaną dalej usługą, przez BridgeSpider Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Usługodawcą. Usługodawca świadczy usługę w imieniu i na rzecz Polskiego Związku Brydża Sportowego.
 2. Usługa polega na udostępnieniu infrastruktury informatycznej przeznaczonej do obliczania wyników łącznych turniejów brydżowych odbywających się w tym samym czasie w różnych miejscach świata.
 3. Usługa świadczona jest na rzecz sędziów i organizatorów turniejów brydżowych, zwanych dalej Usługobiorcami, posiadającym konta zarejestrowane w systemie Usługodawcy.
 4. Usługa świadczona jest zgodnie z harmonogramem opublikowanym na niniejszej stronie internetowej.
 5. Usługa może być świadczona odpłatnie lub nieodpłatnie. Wysokość opłat za Usługę określa komunikat opublikowany przez Usługodawcę na niniejszej stronie internetowej i udostępniony Usługobiorcy najpóźniej w momencie zgłoszenia turnieju do udziału w Usłudze.
 6. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za wszystkie treści dostarczone przez niego do systemu Usługodawcy, a w szczególności za treści bezprawne.
 7. Do współpracy z systemem Usługodawcy niezbędny jest system komputerowy pozwalający na uruchomienie aplikacji TD Spider oraz programu liczącego wspieranego przez Usługodawcę (szczegóły).
 8. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą uważa się za zawartą każdorazowo w momencie zgłoszenia przez Usługobiorcę turnieju do udziału w Usłudze, co wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.
 9. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą może rozwiązać Usługobiorca, składając stosowne oświadczenie drogą elektroniczną, za pomocą udostępnionego formularza.
 10. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą może rozwiązać Usługodawca składając Usługobiorcy odpowiednie oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Usługobiorcę.
 11. Reklamacje składa się drogą elektroniczną na adres e-mail firmy BridgeSpider Sp. z o.o.. Usługodawcy przysługuje 14 dni na rozpatrzenie reklamacji. Cała korespondencja dotycząca postępowania reklamacyjnego odbywa się drogą elektroniczną.
 12. Zawierając umowę o świadczenie usług Usługobiorca akceptuje stosowanie faktur elektronicznych do dokumentowania sprzedaży w ramach tej umowy.
 13. W przypadku turniejów Korespondencyjnych Mistrzostw Polski Usługobiorca nie zawiera umowy z BridgeSpider Sp. z o.o., ale z Polskim Związkiem Brydża Sportowego, jako organizatorem, na zasadach ustalonych przez Związek.
 14. Usługodawca publikuje na swojej stronie internetowej datę i godzinę pobrania rozkładów rozdań przez Usługobiorcę.
 15. W razie dokonania nadpłaty przez Usługobiorcę Usługodawca traktuje każdą nadpłatę jako zaliczkę na przyszłe opłaty turniejowe. Na wyraźne życzenie Usługobiorcy Usługodawca może zwrócić nadpłatę, potrącając opłatę manipulacyjną w wysokości 5 zł.

 

Regulamin Ogólnopolskich Turniejów Klubowych (OTK)

 1. Cel organizacji OTK, założenia ogólne
  1. Celem OTK jest uatrakcyjnienie brydża sportowego poprzez włączenie tradycyjnych, małych turniejów klubowych do systemu turniejów symultanicznych Pajączek.
  2. Dodatkowe możliwości Pajączka to organizacja imprez specjalnych, mini mityngów, mistrzostw Polski i innych.
  3. Ostatnim sektorem Pajączka będzie sektor elektroniczny grany na platformie BBO,
  4. Przedsięwzięcie Pajączek będzie realizowane z firmą BridgeSpider sp. z o.o., z którą PZBS zawarł porozumienie o partnerskiej współpracy.
 2. Ustalenia techniczne
  1. Turnieje rozgrywane będą w tym samym czasie (dozwolone niewielkie przesunięcia czasowe), na tych samych rozkładach. Po zakończeniu gry wyniki turnieju będą przeliczane w skali kraju.
  2. Liczba rozdań - Sędzia (organizator) otrzymuje pliki 30-rozdaniowe. W turniejach rozgrywa się od 26 do 30 rozdań (w tym ew. runda z powielaniem).
  3. Turnieje będą rozgrywane na zapis maksymalny, według formuły Neuberga lub na IMP zgodnie z przyjętymi metodami obliczania wyników.
  4. W turnieju na zapis maksymalny wynik pary jest jej wynikiem tylko z rozdań przewidzianych do gry, a więc nie zawiera żadnych wyrównań z tytułu braku pary („pauzy”), powielania itp.
  5. Podstawowe terminy turniejów:
   1. poniedziałek – piątek, godz. 17-18
   2. sektor BBO startuje jako ostatni
   3. inne imprezy będą objęte odrębnymi regulaminami.
  6. Wszelkie czynności związane z przystąpieniem danego ośrodka do Pajączka podane będą w odrębnej instrukcji.
  7. Jeden turniej lokalny może zostać zaliczony wyłącznie do jednego turnieju ogólnopolskiego (klasyfikacji) w ramach Pajączka.
 3. Punkty klasyfikacyjne
  1. Punkty klasyfikacyjne (PKL) będą przyznawane zgodnie z pkt. 9 regulaminu klasyfikacyjnego, przy czym możliwe jest inne obliczanie PKLi, korzystniejsze dla uczestników.
  2. Przyjmuje się, że dla turniejów określonych w pkt. 2.B RT wynosi 2.
  3. Ranga turnieju może zostać podwyższona.
 4. Bezpieczeństwo, współpraca z WZBS-ami
  1. Kluby, organizatorzy imprez i inne ośrodki, które chcą uczestniczyć w projekcie Pajączek muszą uzyskać akceptację swojego WZBS-u.
  2. Rejestracja do Pajączka powoduje automatyczne powiadomienie WZBS-u, na terenie którego znajduje się zgłaszający. Jeśli WZBS w przeciągu 72 godzin nie wyrazi sprzeciwu, uznaje się, że akceptacja została udzielona.
 5. Sprawy finansowe i sportowe turniejów lokalnych są regulowane przez stosowne przepisy i organizatora turnieju.
  1. Obsadę sędziowską turnieju uzgadnia organizator z właściwym WZBS.
  2. Opłatę startową do turnieju lokalnego określa organizator turnieju uwzględniając należne zniżki dla członków PZBS.
  3. Opłata centralna zostanie podana w odrębnym komunikacie.
 6. Ustalenia końcowe
  1. W turniejach mają zastosowanie MPB’07, regulamin zawodów PZBS, regulamin klasyfikacyjny PZBS, zasady polityki systemowej i zasady alertowania PZBS, inne regulaminy sportowe PZBS oraz niniejszy regulamin.
  2. W sprawach spornych (również nieujętych) w niniejszym regulaminie ostateczne rozstrzygnięcia będzie podejmować sędzia główny wyznaczony przez właściwe komórki PZBS, w tym Wydział Gier.
  3. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Główny Polskiego Związku Brydża Sportowego (PZBS) 1 czerwca 2012 roku.

 

(-) Marian Wierszycki
Przewodniczący WG PZBS
(-) Radosław Kiełbasiński
Prezes PZBS